водомери
водомери

Пломбиране на водомери, доставка и монтаж
„Интеграл 17“ ЕООД оторизиран представител на „Софийска вода“ АД за пломбиране на водомери

 

Водомерът е уред, с който се измерва водното количество, преминаващо през тях. Съществуват няколко типа водомери: Обемни, скоростни, парциални и други. За сградни водопроводни инсталации се използват перилни водомери /скоростни/, те могат са бъдат едноструйни и многоструйни, които от своя страна се делят на сух и мокър тип. При водомер „мокър тип“ предавателния и броителния механизъм са потопени във вода под напор и затова той е покрит с дебело стъкло. При водомер „сух тип“ само предавателния механизъм е под вода, а броителния механизъм е в сухата част на корпуса на водомера.

Отчитане на изразходваната вода
Изразходваната вода се отчита по водомера на водопроводното отклонение. При сградите етажна собственост изразходваната вода се отчита по общия водомер на водопроводното отклонение и се разпределя между потребители в сграда – етажна собственост въз основа на отчетите по индивидуалните им водомери.

Общ водомер

Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на общите водомери са задължение на ВиК Оператора.

В случаите, когато потребителите по определени причини искат метрологична проверка на общия водомер, преди да е изтекъл срока на същата – то те заплащат всички разходи по неговия демонтаж, монтаж и проверка.

Индивидуални /контролни/ водомери – Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите. Всички използвани водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН) и да отговарят на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ), на Наредбата на МС за „Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” по чл. 28 от ЗИ и Заповед № А – 412/ 16.08.2004г. на Председателя на ДАМТН.

Избор и технически изисквания към водомерите


Пломбиране на водомери Доставка и монтаж на водомери

Във връзка със зачестили запитвания относно правилния избор на водомери за битова или търговска употреба, бихме желали да Ви информираме следното:

Съществените изисквания към водомерите, използвани за битова, търговска употреба и за употреба в леката промишленост, които се пускат на пазара или в действие се определят съгласно изискванията на „Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване“/ДВ бр.80 от 2006/

Техническите и метрологични изисквания към средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол / последващи проверки/, в това число и водомери, и тяхното използване по предназначение се регламентират с „Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол“ /ДВ бр.89 от 2003/

В приложение №20 на Наредбата е представена класификация на класовете на точност на водомерите съответно за топла и студена вода. Класът на точност се определя в зависимост от стойностите на минималния разход на водомера и преходния разход – клас А, клас В и клас С. Като клас А е с най-ниска точност на измерване и съответно най-големи грешки при измерването, докато клас С е с най-висока точност на измерване. Означенията „Н“ и „V“ върху водомера определят за какъв монтаж е подходящ – съответно за хоризонтален и/или вертикален.

Водомер с означения „В-Н“ и „В-V“ върху него показва, че е подходящ за хоризонтален и вертикален монтаж и е с клас на точност „В“ при двата вида монтаж

Водомер с означения: „B-H“ и „A-V“ върху него показва, че е подходящ за хоризонтален и вертикален монтаж и е с клас на точност при хоризонтален монтаж „B”, а при вертикален “А”. Тоест, ако бъде монтиран вертикално, ще измерва с по-големи грешки.

Възможно е да срещнете и друг начин за означаване на класа на точност на водомера, който е според директивата за измервателните уреди (Measurement Instrument Directive – MID 2004/22/ЕО), латинските букви за начина на монтаж се запазват същите:

H-хоризонтален монтаж

V-вертикален монтаж, като класовете на точност се заменят с измервателен обхват “R=стойност”.

Стойностите след знака за равенство могат да варират от 10 до 800. Ако видите следните надписи върху циферблата на водомера: „HR=100“ и „VR=50“ това означава, че водомера може да бъде монтиран хоризонтално и вертикално, като измервателния обхват при хоризонтален монтаж, ще бъде „100” (съответстващ на клас на точност B), а при вертикален “50” (съответстващ на клас на точност A).

Във връзка със зачестилите случаи на спорове с наши клиенти за големи разлики между общия и индивидуалните водомери на сгради етажна собственост, дружеството ни реши, да извърши проверки на част от тях, без това да влиза в нашите задължения.

След обобщаване на резултатите се установи, че разликите между отчетите по общ и индивидуални водомери са над 25-30 %. Това се дължи на факта, че слабите течове на тоалетни казанчета, смесителни батерии и други може да не се обхващат от апартаментните водомери с нисък клас на точност, но тези слаби течове, прибавени към общия моментен разход на вода се отчитат от главния водомер. Така само от разликата на точността на апартаментните водомери се натрупва разлика на общия водомер. Именно поради тази причина „ВиК” ЕООД Стара Загора реши, с цел избягване на натрупване на подобни разлики дължащи се на точността на измервателните устройства, да въведем изискване към всички ново монтирани водомери за минимален клас на точност “В” (според Наредбата) или аналогичен “R≥63”.

Тоест, когато водомера е за хоризонтален монтаж да има следното означение: „BH” или „HR=63” (минимум). Когато водомера е за вертикален монтаж да има следното означение: „BV” или “VR=63” (минимум).

Закупуване и монтаж на водомери
Покупка на нов водомер

Новият водомер трябва да има оловна пломба или стикер, залепен за корпуса му. На оловната пломба е отбелязана годината на последната метрологична проверка, а на стикера – годината, през която трябва да се направи следващата проверка за точност. При закупуване на водомера да се съблюдава позволява ли се вертикален монтаж. Същото е обозначено на скалата с букви: А – V (клас на точност А при вертикален монтаж V), B – H (клас на точност B при хоризонтален монтаж H). По – високият клас на точност е клас В. При водомери, на които няма символи А-V, не могат да бъдат монтирани вертикално.

Изисквания за монтаж на водомерите

Водомерите се монтират на отклоненията на водопроводната инсталация, захранваща имота с вода, по посока на водния поток, при спазване на правилата на производителя. Основно изискване, което трябва да се спазва е водомерът да се монтира в хоризонтално положение, което осигурява максимална точност на отчитане. При жилищни блокове се изисква всички апартаментни водомери да бъдат монтирани еднотипно за цялата сграда. Водомерите се монтират на достъпно и светло място, за да може да се извършват отчети на показанията и при нужда безпроблемен монтаж и демонтаж на самия водомер. През тях трябва да преминава водата към всички водочерпни устройства (кранове на чешми, бойлери, перални, съдомиялни машини, тоалетни казанчета и пр.